آزمایشگاه تحقیقاتی زیست فناوری گیاهی در فضا

آزمایشگاه تحقیقاتی زیست فناوری گیاهان در فضا به منظور شبیه سازی شرایط حاکم بر فضا در جهت اجرای پروژه های مختلف مرتبط با امکان سنجی پرورش گیاهان در فضا و همچنین کاربردهای زمینی آن در پژوهشگاه هوافضا در شرف تاسیس است. با تاسیس این آزمایشگاه، امکان مطالعه شرایط گوناگون فضا، از جمله بی وزنی، ارتعاشات، تشعشعات و میدان‌های مغناطیسی روی فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و ملکولی گیاهان فراهم خواهد شد. دستاوردهای حاصل از تحقیقات مرتبط می‌تواند گامی مهم در جهت ارسال کپسول‌های آزمایشگاهی برای مطالعات گیاهی به فضا و کاربرد‌های زمینی آن باشد. 

 

رساله دوره کارشناسی ارشد خانم دکتر حسن پور:

- بررسی میزان تولید رزمارینیک اسید در بافت تمایز نیافته آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) از طریق کشت In Vitro.

Testing of Rosmarinic Acid Content in Dedifferentiation Tissue of Zataria multiflora Bioss. in In Vitro Culture

رساله دوره دکتری خانم دکتر حسن پور: 

- بررسی اثر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و ملکولی گیاه پونه معطر (Mentha pulegium L.)

Effect of Drought Stress on Some Physiological, Biochemical and Molecular Parameters of Mentha pulegium L.

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آزمایشگاه تحقیقاتی زیست فناوری گیاهی در فضا