مدیر و کارشناسان

مدیر دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل

آقای دکتر علی کرمی هرستانی

شماره تماس:88366030 داخلی 267 و 144

 

کارشناس دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل

سرکار خانم مریم مفتخر حسینی

شماره تماس:88366030 داخلی 331

 

کارشناس دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل

سرکار خانم نگار ورمزیار

شماره تماس:88366030 داخلی 320

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی همکاری های علمی و بین‌المللی درباره ما مدیر و کارشناسان