جايگاه تقويت كننده‌های توان فركانس راديويی در زيرسامانه‌های مخابرات فضايی

Sample image

سخنران: دكتر پیمان علی‌پرست

تاریخ: 95/5/27 ساعت: 16:00-14:30

مکان: پژوهشگاه هوافضا

ورود برای اساتید و متخصصان و دانشجویان آزاد است.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها جايگاه تقويت كننده‌های توان فركانس راديويی در زيرسامانه‌های مخابرات فضايی