تاثیر ارتعاشات مکانیکی بر محتوای فنل، الکالوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی بافت کالوس گیاه بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulates L)

Sample image

سخنران: دکتر حلیمه حسن‌پور (عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا)

تاریخ: ۹7/10/19 ساعت: 16:00-14:00

مکان: پژوهشگاه هوافضا

ورود برای اساتید و متخصصان و دانشجویان آزاد است. برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر می گردد.

خواهشمند است اسامی خود را هر چه سریعتر از طریق شماره تلفن 88366030 داخلی 343 اعلام فرمایید.

 

چکیده:

بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus Reticulates L.) گیاه دارویی متعلق به تیره سیب زمینی است. این گیاه حاوی آلکالوئیدهای تروپانی، از جمله هیوسیامین و اسکوپولامین بوده و دارای خواص ضد اسپاسم، آنتی‌کلرژنیک و ضد درد می‌باشد. ارتعاشات مکانیکی یکی از تنش های غیر زیستی است که می‌تواند روی رشد و نمو سلول های گیاهی تاثیر داشته باشد. در این پژوهش، اثر ارتعاشات مکانیکی بر شاخص‌های رشد، محتوای فنلی، الکالوئیدی و مهار رادیکال‌های آزاد با روش 2 و 2-دی فنیل-1- پیکرازیل(DPPH) در بافت کالوس گیاه بذرالبنج مشبک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پاسخ بافت کالوس در زمان های مختلف ارتعاش مکانیکی از نظر رشد، فعالیت آنتی‌اکسیدان، محتوای فنلی و الکالوئیدی متفاوت بود و بهینه زمان اعمال ارتعاش مکانیکی در 30 دقیقه مشاهده گردید. همچنین، ارتعاشات مکانیکی منجر به کاهش معنی دار پراکسیداسیون لیپیدها و افزایش فعالیت جاروب کنندگی رادیکال‌های آزاد شد. بنظر می‌رسد ارتعاشات مکانیکی در فرکانس وزمان مناسب می‌تواند به عنوان ابزاری برای افزایش رشد و محتوای متابولیت های ثانویه در سلول‌های گیاهی باشد.

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها تاثیر ارتعاشات مکانیکی بر محتوای فنل، الکالوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی بافت کالوس گیاه بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulates L)