مرکز زیست فضا و محیط زیست

 

مرکز پژوهشی زیست فضا و محیط زیست

در سند جامع علمی كشور، فناوری های هوافضا، محیط زیست و زیستی از جمله اولویت های اول علم و فناوری کشور ذكر شده اند. بر این اساس، ساختار مرکز پژوهشی "زیست فضا و محیط زیست" در پژوهشگاه هوافضا، شامل دو گروه پژوهشی"كاربرد هوافضا در محیط‌زیست"  و”فیزولوژی هوافضا” است که به ترتیب در زمینه موضوعات سنجش از دور محیط‌زیستی، زیست جانوری و گیاهی مرتبط با علم و فناوری هوافضا فعالیت می -نمایند. عمده فعالیت ها در گروه پژوهشی "كاربرد هوافضا در محیط‌زیست"، تحقیق و پژوهش بنیادی، توسعه ای و كاربردی با بكارگیری فناوری‌های هوافضا بخصوص فناوری سنجش‌از‌ دور در جهت کشف، نظارت، كنترل و مدیریت تغییرات منابع طبیعی و محیط زیست است. فعالیت گروه”فیزیولوژی هوافضا”نیز درخصوص انجام تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در حیطه تاثیرات حضور در فضا بر روی موجوات زنده می باشد. این مرکز در حال حاضر شامل دو گروه زیر می باشد:

• گروه پژوهشی کاربرد هوافضا در محیط زیست

• گروه پژوهشی  فیزولوژی هوافضا 

 

گروه کاربرد هوافضا در محیط زیست

هدف این گروه، تحقیق و پژوهش تخصصی در زمینه کاربرد فناوری های هوافضا در جهت کشف، پایش، سنجش و کنترل تغییرات منابع طبیعی و محیط زیست کره زمین در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست کشور و اهداف توسعه پایدار و بطور کلی توسعه تحقیقات مرتبط با کاربرد فناوری هوافضا در مدیریت منابع سرزمین می‌باشد.

 

گروه فیزولوژی هوافضا 

هدف این گروه، انجام تحقیقات بنیادی، توسعهای و کاربردی پیرامون تاثیر قرارگرفتن در دو محیط هوا و فضا، بر روی مکانیسم های فیزیولوژیک موجودات زنده است. پژوهش های این گروه در بر گیرنده همه انواع جانداران و در نهایت انسان خواهد بود و تمام تغییرات ایجاد شده در سیستم ها و زیرسیستم های فیزیولوژیک حیات، که بر اثر قرار گرفتن در این دو محیط را که اساسا برای جانداران ناشناخته  هستند، در بر خواهد گرفت. این گروه پژوهشی فعالیت های خود را در دو زیر گروه فیزیولوژی هوایی و فیزیولوژی فضایی ساماندهی خواهد کرد، که مستقلا یا با همکاری یکدیگر بر روی طرح های پژوهشی تعریف شده یا واگذار شده به پژوهشگاه فعالیت می کنند.

 

حاضرین در سایت

ما 702 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشکده‌ها مرکز زیست فضا و محیط زیست