ایمان بهمن جهرمی

رتبه‌ی علمی: استادیار

 دکتری: مهندسی هوافضا-پیشرانش، دانشگاه صنعتی شریف-پژوهشگاه هوافضا، 1396

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی برق-الکترونیک گرایش طراحی مدارات مجتمع (Integrated Circuits)، دانشگاه تبریز، 1391

تلافی نوغانی

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی برق-مخابرات میدان و امواج، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1392

Sample image

رتبه‌ی علمی: دانشیار

دکتری: 

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

 دکتری: مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، 1396

مهدی غلامی

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: اقتصاد، دانشگاه های فلورانس، سیه نا و پیزا-ایتالیا، 1396

Sample image

رتبه‌ی علمی: دانشیار

دکتری: زیست شناسی-ژنتیک مولکولی، تربیت مدرس، 1387

Sample image

رتبه‌ی علمی: دانشیار

دکتری: مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1387

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه خوارزمی، 1391

Sample image

رتبه‌ی علمی: دانشیار

دکتری: مهندسی هوافضا-سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1390

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مکانیک، Vrije Universiteit Brussel، بلژیک، 1390

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، 1394

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: حقوق بین الملل ( هوافضا)، لیدن-هلند، 1391

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1391

قاسم کاهه

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی کامپیوتر-شبکه‌های کامپیوتری، دانشگاه شریف، 1392

شفیعی نژاد

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی هوافضا- مکانيک پرواز و کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصير طوسی، 1393

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسي برق- مخابرات ميدان، دانشگاه آدلايد - استراليا، 

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مخابرات-میدان، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1391

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1394

زهیر صبوحی

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس، 1396

Sample image

رتبه‌ی علمی: دانشیار

دکتری: هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، 1390

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1393

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مكانیك، تبدیل انرژی، دانشگاه تربیت مدرس، 1391

Sample image

رتبه‌ی علمی: دانشیار

دکتری: دكترای مهندسی مكانیك- گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1383

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی، دانشگاه خوارزمی تهران، 1396

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسي هوافضا- مهندسی فضایی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 1392

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران 1387

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی هوافضا، پژوهشگا هوافضا، 1396

Sample image

رتبه‌ی علمی: مربی

کارشناسی‌ارشد: مهندسی هوافضا-گرایش آیرودینامیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Sample image

رتبه‌ی علمی: دانشیار

دکتری: رياضي كاربردی، دانشگاه فردوسي مشهد، 1383

میلاد عظیمی

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی هوافضا-سازه‌های هوایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، 1393

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اعضای هیئت علمی